Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

SẮC MÀU MÙA THU TORONTO

CY gởi lại một số hình cảnh mùa thu để quý bạn xài 
và để MH cất giùm. :)

 Displaying image1.PNGVói hỏng tớiDisplayingHalowe'en is still three weeks away,
but colorful decoration displays at some places.
I stop by the straw man and say
May I sit with you on the stack of hay?
Nay. Biểu tượng cảm xúc smile
Halowe ' vi vẫn còn ba tuần đi,
Nhưng đầy màu sắc trang trí trình cài đặt debian từ một vài nơi.
Tôi dừng lại bởi những người đàn ông và nói rơm
Tôi có thể ngồi với anh trên đống cỏ?
Nay.


PH-HCA

Không có nhận xét nào: