Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

KHÓI VƯƠNG KHOÉ MẮT


Khói vương khóe mắt (Phỏng Dịch)
Người  khẻ hỏi vì làm sao tôi biết,
Lòng mến thương, tha thiết ca trn gian,
Khi khói vương khóe mt chm tơ vàng,
Cay nhè nh thm vào lòng êm ái.
Ri hôm nao khi bng nhiên nh mãi,
Đm say  là gic mng gia mù khơi,
La tình lên đt cháy c cuc đi,
Khói cay đng chm tràn trên mí mt.
Trông xa vi môi mĩm cưi huyn hoc,
Đ  nghi ng vương nh tình yêu xưa,
Thy không em, phút chc my cho va,
Yêu trn tránh và tình trôi bin bit.
Lúc  mãi đùa, lòng tôi không tưng tiếc,
Nưc mt ai, l nh t bao gi,
Mà rồi đây, khi khói m mt biếc,
Đã xa rồi phút chc  của  gic mơ
Đã xa ri yêu mến lánh trông ch,
Khói cay đng, vn tràn lên mí mt.
TTT(2015)
&

Smoke Gets in Your Eyes Lyrics  


by The Platters
 
They asked me how I knew
My true love was true
Oh, I of course replied
Something here inside cannot be denied 

They said someday you'll find
All who love are blind
Oh, when your heart's on fire
You must realize
Smoke gets in your eyes

So I chaffed them and I gaily laughed
To think they could doubt my love
Yet today my love has flown away
I am without my love

Now laughing friends deride
Tears I can not hide
Oh, so I smile and say
When a lovely flame dies
Smoke gets in your eyes
Smoke gets in your eyes


Không có nhận xét nào: